Belgelendirme Kuralları MYK Makine

PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU:

10UY0002-3/03 Makine Bakımcı

10UY0002-4/03 Makine Bakımcı

10UY0002-5/03 Makine Bakımcı

12UY0105-3/01 Makine Montaj

12UY0105-4/01 Makine Montaj

12UY0069-3/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

12UY0069-4/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

13UY0145-3/04 Endüstriyel Taşımacılık

PROGRAMIN AMACI:

Makine Bakımcı Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5

Bu yeterlilik mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3 ve Seviye 4

Plastik sektöründe, mesleğinin başarılı, verimli ve uluslararası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Makine Montaj Seviye 3 ve Seviye 4 :

Makine Montajcısı Seviye 3 ve Seviye 4 mesleklerinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Endüstriyel Taşımacılık Seviye 3:

Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;  

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Başvuru için gereken ön şart yoktur.

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR:

Belge verilmeyecek adaylar; görme engelli olanlar, fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler, yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlardır.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

Kimlik fotokopisi

Adres, cep telefonu ve e-mail

Adayın iş durumu (çalışıyor/çalışmıyor)

Eğitim seviyesi

Çalışıyorsa firma bilgileri (firma adı, telefonu vb)

Başvuru bilgisi (ilk başvuru, yenileme)

Başvurduğu standart veya ulusal yeterlilik

Başvurduğu standart veya ulusal yeterliliğin alt birimi ve varsa kapsamı (örnek: kaynakta 135 yöntemi köşe 6 mm gibi)

Banka hesap bilgileri (IBAN numarası ) (MYK teşviği kapsamındaki SINAVLAR İÇİN)

SINAVIN İÇERİĞİ:

İlgili ulusal yeterliliğin başarım ölçütleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belgelendirilecek aday yazılı sınav sonuçları ve uygulama sınavı sonuçlarına göre değerlendirilir.

TEORİK SINAV KURALLARI

Adayların sınav saatinden en az 10 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.

Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav yetkilisine göstermelidir.

Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım EGEP tarafından karşılanacaktır.

Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.

Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.

Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

Sınava giren adaylar arasında 50cm boşluk olmalıdır

Masaların üzerinden sınavla ilgili olmayan her şey kaldırılmalıdır

TEORİK SINAVIN  SORU SAYISI – BAŞARI PUANI – SÜRESİ ve PRATİK SINAV KRİTERLERİ:

Makine Bakımcı Seviye 3 Teorik Sınav

Zorunlu Birim A1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B1: çoktan seçmeli 4 seçenekli  25 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B2: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Makine Bakımcı Seviye 4 Teorik Sınav

Zorunlu Birim A1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B1: çoktan seçmeli 4 seçenekli  30 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B2: T1 : çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B2: T2: Yapılandırılmış sınav: B2 birimine yönelik teorik sınavda T2 ile ölçülmesi gereken bilgi ifadeleri Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Başarı notu en az %60

Makine Bakımcı Seviye 5 Teorik Sınav

Zorunlu Birim A1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Zorunlu Birim A2: çoktan seçmeli 4 seçenekli 10 soru, soru başı 1,5 dk, başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 25 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B2: T1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 1,5 dk başarı notu en az %60

Seçmeli Birim B2: T2: Yapılandırılmış sınav: B2 birimine yönelik teorik sınavda T2 ile ölçülmesi gereken bilgi ifadeleri Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu çalışma alanının ve donanımlarının uygunsuzluklarına yönelik bir senaryo ve bakım faaliyetlerinin kontrollerine yönelik bir senaryo olmak üzere toplamda en az 4 senaryo verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Başarı notu en az %60’dır.

Makine Montaj Seviye 3 ve Seviye 4 :

SEVİYE3 TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 23 soru, soru başı 1 dk başarı notu en az 60 puan

Zorunlu Birim A2: çoktan seçmeli 4 seçenekli 17 soru, soru başı 1 dk başarı notu en az 60 puan

Zorunlu Birim A3: çoktan seçmeli 4 seçenekli 15 soru, soru başı 1 dk başarı notu en az 60 puan

almalıdır.

SEVİYE4 TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1: çoktan seçmeli 4 seçenekli 23 soru, soru başı 1 dk başarı notu en az 60 puan

Zorunlu Birim A2: çoktan seçmeli 4 seçenekli 15 soru, soru başı 1 dk başarı notu en az 60 puan

Zorunlu Birim A3: çoktan seçmeli 4 seçenekli 19 soru, soru başı 1 dk başarı notu en az 60 puan

almalıdır.

SEVİYE3, SEVİYE4 PRATİK SINAV

(P1) Başarım ölçütleri performans sınavıyla ölçülüp değerlendirilecektir. Sınav sahada/gerçek ortamda

veya başarım ölçütlerinin test edilip değerlendirilmesine uygun prototip ürünler, küçük ölçekli modeller ve benzeri materyaller kullanılarak yapılabilir.

Adayın başarım ölçütlerindeki yeterliliklerini ölçme, değerlendirme ve kayıt altına alma işlemi

Değerlendirme Tablosu / Kontrol Listesi üzerinden yapılır. Performans sınavı, hazırlanan kontrol listesine uygun olarak, kontrol listesinde belirlenen ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir zaman diliminde yapılmalıdır.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3 için;

TEORİK SINAV

Zorunlu birim A1 çoktan seçmeli 10-15 soru, soru başına 1.5-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

Zorunlu birim A2 çoktan seçmeli 30-40 soru, soru başına 1.5-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

PRATİK SINAV

A1 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinde A1 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında alınan puanlara göre değerlendirilir. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir.

Performansa dayalı uygulama sınavının süresi gerçek üretim şartlarındaki süreyle uyumlu olmalıdır

A2 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinde A2 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süre ile uyumlu olmalıdır. Bu birimde, uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4 için;

TEORİK SINAV

Zorunlu birim A1 çoktan seçmeli 10-15 soru, soru başına 1.5-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

Zorunlu birim A2 çoktan seçmeli 40-50 soru, soru başına 1.5-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

Zorunlu birim A3 çoktan seçmeli 10-20 soru, soru başına 1.5-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

PRATİK SINAV

A1 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinde A1 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı uygulama sınavının süresi gerçek üretim şartlarındaki süreyle uyumlu olmalıdır.

A2 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinde A2 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreyle uyumlu olmadır. Bu birimde, uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür.

A3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinde A3 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreyle uyumlu olmalıdır. Bu birimde, uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür.

Makine Montajcısı Seviye 3 ve Seviye 4 mesleklerinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Endüstriyel Taşımacılık Seviye 3:

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B1 çoktan seçmeli 30 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B2 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B3 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B4 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B5 çoktan seçmeli 15 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

PRATİK SINAV

(P1) B1,B2, B3, B4, B5 birimine yönelik performansa dayalı sınav Eklerde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ:

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde 2 kez daha hak tanınır.

GÖZETİM SIKLIĞI:

Makine Bakımcı Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında, belge sahibinin mesleğine devam edip etmediği SMS onayı gözetim yöntemi ile değerlendirilir. SMS ile gözetim onayını vermeyen veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE UZATMA SIKLIĞI:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ:

Belgeli kişinin,  logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse veya belgeli kişi yapılan herhangi bir denetim neticesinde ilgili standart veya ulusal yeterliliklerdeki başarım ölçütlerini, belgenin onaylanması için geçerli sınavlarındaki başarısı gibi sağlayamazsa ve bu durum EGEP’e ispatlanırsa belgesi iptal edilir ayrıca belge geçerlilik süresi dolmuşsa da belgenin geçerliliği biter. Eğer belgeli kişi birden fazla seçmeli birimden belge almışsa hangi yöntem için yeterliliği uygun değilse bu alanda kapsam daraltmasına gidilir.

Belgelerin geçerliliğinin devam edebilmesi için, gerekli koşullarının belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar ise ilgili standartlara ve ulusal yeterliliklerde belirlenmiştir. EGEP her belgelendirme programındaki geçerliliğin kontrolünü ilgili standart ve ulusal yeterlilikleri temel alan talimat, belgelendirme programı formlarına bağlı kalarak gerçekleştirmektedir, bu doğrulama (vizeleme) gerçekleştirilemez ise belgeli kişinin belgesi askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ / YENİDEN BELGELENDİRME:

Tüm alanlarda belge süresi dolmuş ve uzatma yapılamıyorsa yeniden belgelendirme süreci ile ilk kez belgelendirme süreci aynıdır. Kapsam değişikliklerinde ise ilgili ulusal yeterliliğin koşulları göz önünde bulundurulur.